onderzoeken

 

Up

Contra-expertise toont aan: individueel ambtsbericht onjuist! (maart 2004)
In ambtsbericht is ten onrechte een andere persoon aangeduid als zijnde de in Nederland aanwezige persoon. Die persoon bleek echter in ItaliŽ te zitten en dat kon worden bewezen.

Nog een contra-expertise dat vragen oproept over het individuele ambtsbericht (juli 2004)
Betreft Zhejiang provincie, met informatie over het opschonen van hukou-registers
In september (2004) aanvullende informatie uit hukou-register waaruit blijkt wie waar woont.
Dit is van belang omdat in het ambtsbericht wordt gesteld dat cliŽnt iemand anders is, op basis van een getuigeverklaring. Uit onderzoek bleek dat die persoon nog steeds in China woonde en aldaar in het hukou ingeschreven stond. Verder bleek ook dat andere in het ambtsbericht genoemde aspecten van de gezinssamenstelling niet klopten.

Derde contra-expertise wijst uit: Buiza onderzoek wederom onvolledig (september 2004)
Een probleem is dat maar al te vaak oppervlakkig onderzoek wordt gedaan. In dit geval bleek door de ambassade zo te zijn aangedrongen op een verklaring van het ziekenhuis, dat cliŽnt naar het ziekenhuis was gegaan waar destijds haar dochter was geboren. Daar werd alsnog een niuew exemplaar afgegeven van dat geboortebewijsje, dat verder geen enkele waarde heeft. Bij de geboorte van een kind heb je dat nodig om het kind in de hukouregisters in te schrijven. Helaas had het ziekenhuis dat papiertje helemaal niet mogen afgeven, maar de cliŽnt kreeg de schuld. Probeer dan nog maar te bewijzen dat het kind wel je kind is.

Overigen:
In twee recente onderzoeken (begin 2005) naar Chinezen (Oeigoeren) kon worden aangetoond dat terwijl het asielrelaas alhier als onvoldoende aannemelijk werd geacht, zij wel in China gezocht worden door de autoriteiten aldaar. In ťťn geval kon zelfs worden achterhaald waarom die persoon werd gezocht. Op basis van die onderzoeksresultaten zijn beiden nu voor de tweede maal tot de asielprocedure toegelaten.

 

Individueel ambtsbericht omtrent identiteit onjuist (maart 2004):
Na een periode van proberen en uitzoeken kon middels een contra-expertise in China worden aangetoond dat een individueel ambtsbericht onjuist was. Werd tot heden vaak getracht via de identiteitsgegevens aan te tonen wie iemand was, wat vaak erg lastig is omdat ruim 200 miljoen chinezen niet geregistreerd staan (de migrant workers), is in deze zaak voor een andere aanpak gekozen.
In het individuele ambtsbericht was immers aangegeven wie cliŽnte wel zou zijn. Daarvan werden naam, geboortegegevens, naam vader en moeder en het ID-cardnummer opgegeven. Volgens de ID heeft een positieve herkenning plaatsgevonden op basis van de getoonde foto. CliŽnte bleef volhouden dat zij niet was wie de IND zei dat zij zou zijn, dus kon die informatie niet juist zijn. Bij het voordeel van de twijfel dien je dan te kijken wat wel mogelijk is. Een contra-expertise? Ja dus.

Op basis van de gegevens zoals genoemd in het ambtsbericht is dan in China getracht deze persoon, waarvan vermeend werd dat dit cliŽnte was, te traceren. Dit lukte in eerste instantie niet, omdat die daar niet meer woonde. Deze was naar Europa vertrokken. Gelukkig kon na wat aandringen alsnog de medewerking worden verkregen en stuurde de bewuste persoon een kopie van haar paspoort en verblijfsvergunning in ItaliŽ toe. Al lijken de Chinezen voor ons dan misschien op elkaar, ook op basis van de foto's is al duidelijk af te leiden dat dit niet dezelfde persoon betreft. De conclusie van het deskundigen-bericht blijkt dus niet juist!
Blijf dus alert als iemand volhoudt niet degene te zijn die volgens een ambtsbericht het zou moeten zijn.

Het is van belang dat de gegevens zo gedetailleerd mogelijk worden ingevuld, want het blijft vaak zoeken naar een speld in een hooiberg (zoals ook moge blijken uit bijgevoegd onderzoeksverslag: PDF, 87 Kb waar wordt aangegeven dat de hukouregisters slechts in de stedelijke gebieden reeds geautomatiseerd zijn en dat de plattelandsgebieden nog niet hierop zijn aangesloten (zie ook PDF, 18Kb). Ook de zo nauwkeurig mogelijke chinese spelling van de plaatsnaam is van belang, maar soms helpt het als bij de vertaling ook de betekenis wordt gegeven, want nagenoeg iedere naam in China heeft een betekenis, welke weer kan helpen bij het terugvinden. Tevens is het belangrijk er rekening mee te houden dat veel snel kan veranderen (plaatsnamen en indelingen, zie ook PDF, 30 Kb en PDF, 89 Kb, inzake HuJiaMiao). Met name in dat laatste onderzoek wordt weer duidelijk hoe moeilijk het dan kan worden om een oud adres te traceren, wat wel lukte, maar slechts met veel moeite.

De onderzoeken worden vrij nauwgezet uitgevoerd. In twee onderzoeken in Shanghai en Zhejiang kwam men niet tot een gunstig eindresultaat (geen registratie in het hukouregister), maar bleek wel veel meer te controleren dan uit de individuele ambtsberichten vaak kan worden afgeleid, hetgeen de geloofwaardigheid ondanks het negatieve resultaat wel onderbouwd. In nog andere lopende zaken blijkt het vaak ook een probleem dat er sprake is allerlei wijzigingen. Zo was een huis reeds enkele jaren geleden afgebroken en stond er nu een kruising op die plaats, in een andere zaak bleek een dorp in 2000 een geheel andere naam te hebben gekregen en kon men het daarom niet meer in de plaatsnamenregister vinden. Mits een grondig onderzoek wordt gevoerd kan toch nog bevestiging worden gevonden dat iemand op een adres heeft gewoond dat nu niet meer bestaat op die plaats. Daarbij kan zelfs aanvullende informatie worden gevonden zoals dat in HuJiaMiao ook gebeurde en worden bronnen vermeld zodat het kan worden geverifieerd. Dit onderzoek geeft tevens meer inzicht in de gang van zaken in dit gebied.

Het schrijven van (plaats)namen leidt ook lokaal al tot verschillen. Ook in officiŽle publicaties gaat dat nogal eens mis. Spelling is ook in China een lastige aangelegenheid (mede ivm het gebrek aan scholing), maar omdat men daar met karakters werkt, kan een ander karakter al desastreuze gevolgen hebben. Het klinkt dan nog wel hetzelfde, maar het betekent dan toch iets anders. Dit probleem is al meerdere malen oorzaak geweest van in eerste instantie negatieve resultaten. Het is dus zaak voldoende aanknopingspunten te hebben.

Het gebruik van postcodes is nog helemaal geen algeheel ingeburgerde aangelegenheid in China. De postcodes zijn meer zoals in BelgiŽ, voor een relatief groot gebied, per gemeente, waarin weer verschillende dorpen en gehuchten gelegen zijn. Met behulp van een postcode-boek en enkele landkaarten kan je echter wel vaak alsnog de postcode van iemand achterhalen. Indien je een postcode hebt, is het ook veel makkelijker om de persoonsgegevens te achterhalen, als die geregistreerd hebben gestaan, danwel om lokaal nader onderzoek te doen. Voor de meeste mensen is het echter niet gebruikelijk om een volledig adres op te geven, want dat was nooit nodig. Voor een onderzoek van hieruit dient men echter, desnoods met raadplegen van kaarten en postcodeboek, toch de hele adresaanduiding te traceren, van provincie, prefectuur, district, gemeente en dorps/gehucht niveau toe.

Straatnamen zijn niet echt gebruikelijk, straatnaamborden ontbreken vaak. Net als hier heten veel straten naar de plaats waar een weg toe leidt en wordt zo langzaamaan een naam een straat geboren, soms is het een makkelijkere naam dan de officiŽle naam... Huisnummers zijn soms bloknummers, en soms omgekeerd, soms wordt een specifiek huis juist aangegeven met de naam van degene die er woont. Zeker op het platteland dient men met dit soort aanduidingen rekening te houden.

Ik weet nog dat ik een keer in Shanghai was en naar een bepaald adres (volledige met postcode en alles er op en aan) wilde, ergens in een buitenwijk. We vroegen een taxi erheen te rijden, maar die ging op een gegeven moment het aan mensen vragen waar dat adres was. Er was geen kaart beschikbaar met dat adres, en niemand wist waar die wijk was... Pas toen we in de buurt kwamen, kwamen we iemand tegen die aan de taxichauffeur kon uitleggen waar het adres was. We praten hier dan nog over een ver ontwikkeld deel van China, het moderne en nieuwe deel. In Beijing had ik afgelopen december diezelfde ervaring op weg naar UNICEF. Met het adres ook in het chinees in de hand, wist de taxichauffeur ons toch op een verkeerde plaats af te zetten. Allerlei mensen vragend, inclusief politieagenten bleven we maar cirkeltjes lopen. De oplossing was echter weer eenvoudiger dan je denkt. We belden UNICEF en die konden weer aan een (andere) taxichauffeur uitleggen waar die moest wezen, al reden we er ook toen nog bijna aan voorbij.

Dit zou veel moeilijker zijn geweest bij een gemiddelde stad van 500.000 inwoners, waarvan er zeer vele zijn en waar buitenlanders nog steeds een bijzondere verschijning zijn en het engels of het chinees zoals ik dat uitspreek niet verstaan. Zelfs als alles in orde is, is een adres nog niet steeds te vinden. Adressen traceren vergt dus veel meer dan een systematische aanpak, het vergt ook contacten en kennis van de situatie ter plaatse en geduld om iemand te vinden die je weer verder kan helpen. Een beetje geluk die juiste personen te treffen, is dan ook nooit weg. Overigens weet de IND dat wel, zie ook een ander individueel ambtsbericht: PDF, 79 Kb.

Nog een contraexpertise dat vragen oproept...
Een individueel ambtsbericht: adresonderzoekZhejiangBuiza.pdf (432 Kb)
Het tegenonderzoek: adresonderzoekzhejiang.pdf (90 Kb)

Het ambtsbericht is van 20 januari 2002 en het betreft onderzoek in de herfst van 2001. Het tegenonderzoek kwam op gang nadat het dossier door mij was overgenomen en in voorbereiding op de zitting bij de Rechtbank Leeuwarden de eerste signalen al doorkwamen dat er toch wat mankeerde aan dat ambtsbericht. Voor mij voldoende om aanhouding te verzoeken en voor de Rechtbank reden om dat aanhoudingsverzoek te honoreren. Een korte vergelijking:

Schonen van hukou-registers
Beide onderzoeken maken duidelijk dat persoonsgegevens geschoond worden, in het ambtsbericht wordt aangegeven dat personen die niet meer in een gemeente woonachtig zijn met enige regelmaat uit de registers worden verwijderd. In het tegenonderzoek wordt aangegeven dat de computerregistratie aldaar rond 1996 is ingevoerd en dat gegevens van voor die datum niet in de computer zijn ingevoerd. Verder worden gegevens van zij die vertrokken zijn voor 2004 ook uit het systeem verwijderd. Volgens de onderzoekers houdt in dat het traceren van de familieregistratie daardoor wordt uitgesloten.

Omdat ook Buiza al eerder via het Consulaat aangegeven heeft dat door het schonen van die hukou-registers het nagenoeg onmogelijk is om een famileband aan te tonen, moet worden aangenomen dat in tegenstelling tot hetgeen in het algemene ambtsbericht staat, dat die gegevens niet steeds te traceren zijn en dus dat er niet steeds sprake is een contra-indicatie als die gegevens niet worden gevonden!! Niet kunnen vinden van gegevens betekent niet hetzelfde als het opgeven van valse gegevens...

De zogenaamde broer
Volgens het ambtsbericht verblijft de zogenaamde broer op een aangegeven adres, volgens het tegenonderzoek is die broer al naar Spanje verhuisd en afgelopen jaar nog in China op bezoek geweest. In het tegenonderzoek wordt bevestigd dat de zogenaamde broer op dat adres heeft gewoond. In het ambtsbericht worden de zogenaamde ouders niet getraceerd, in het tegenonderzoek wel. De schoonmoeder weet te vertellen dat de zogenaamde broer nog een broer heeft die in Wuhan woont en werkt en een zus die in Nederland verblijft (dus geen broer). Bij een onderzoek bij de ouders ter plaatse, stuitte het tegenonderzoek op weerstand (het opgegeven adres bleek mogelijk niet (meer) correct).

Verder is er telefonisch contact geweest met een "neef" van de zogenaamde broer wiens naam erg lijkt op de vermeende cliŽnt, die zaken doet in Wuhan. Die persoon gaf aan niemand te kennen die in Nederland verblijft. Helaas is de onderste steen dus (nog) niet boven, maar er is wel reden om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van het individuele ambtsbericht, wat weer belangrijk is voor het criterium "geloofwaardigheid" in de asielprocedure en de vraag in hoeverre er sprake is van een situatie waarbij buiten schuld niet kan worden teruggekeerd.

De vragen:
De vraag is nu dan ook waarom het ambtsbericht niet het contact met de familie zocht om daar bevestiging te krijgen, juist nu het tegenonderzoek daar strandt... Verder is het opvallend te zien dat nu een zus blijkt te bestaan en een oudere broer (dus niet jonger). In het ambtsbericht wijkt de naam van de zogenaamde broer erg af van de naam van de vermeende cliŽnt. Het is in China gebruikelijk dat voornamen van broers en zussen erg op elkaar lijken, althans dat een deel van die naam gelijkluidend is. Dus wat is nu de familiesituatie? Als die vermeende cliŽnt nu nog in China is, dan kan dat toch niet cliŽnt hier in Nederland zijn? Kan men men nu nog op basis van dat ambtsbericht stellen dat cliŽnt meerderjarig is? (er is geen leeftijdsonderzoek gedaan)...

Kan nu bekend is dat de gegevens niet meer geregistreerd staan niet tevens worden geconcludeerd dat door het ontbreken van verder materiaal, geen hukou, geen ID-card en geen paspoort, niet tevens worden gesteld dat terugkeer niet mogelijk is? Daarvoor is immers bewijs van nationaliteit nodig. Zonder dat bewijs geeft de Chinese Ambassade geen LP af.

Meer antwoorden:
Uit nader onderzoek (hetgeen nog eens 350 euro kostte) blijkt dat de mondeling verkregen informatie, ook van het tegenonderzoek als niet geheel betrouwbaar moet worden aangemerkt. Dit is een probleem dat vaker wordt tegengekomen bij onderzoek in China. Objectief betrouwbare informatie is moeilijk te verkrijgen. De resultaten van het ambtsbericht, noch van het eerste onderzoek blijken geheel reproduceerbaar (zie aanvullend onderzoek, 68 Kb, pdf).

Thans is wel het hukou-register geraadpleegd. Voor een extra 350 euro is in drie gebieden een hukou-onderzoek gedaan en dat leidde ertoe dat noch op het adres opgegeven door cliŽnt, noch op het adres van het ministerie van Buitenlandse Zaken de genoemde namen worden aangetroffen. In een derde plaats worden de namen zoals genoemd door Buitenlandse Zaken allen aangetroffen. In tegenstelling tot het ambtsbericht, blijken vader, moeder en de twee zoons op hetzelfde adres te wonen. Daarenboven heeft de ene broer die in het ambtsbericht als getuige optrad, inderdaad een vrouw, die op hetzelfde adres woont, maar hebben zij slechts ťťn kind, welk kind nog niet geboren was ten tijde van het onderzoek van Buitenlandse Zaken. De personen op de foto van Buitenlandse Zaken kunnen niet worden geÔndentificeerd. Aangezien volgens het hukou-informatiesysteem op de door Buitenlandse Zaken genoemde adressen nimmer cliŽnt of de ander genoemde personen hebben gewoond, kan slechts worden geconcludeerd dat de bronnen van Buitenlandse Zaken onbetrouwbaar zijn gebleken.

Nieuw onderzoeksmethode:
Het bovengaande onderzoek heeft er ook toe geleid dat ik mijn eigen onderzoeksmethode nogmaals aanpas en daartoe een nieuw formulier heb ontwikkeld. Tevens heb ik nu een hele lading kaarten in bezit die dorpjes tot op het natuurlijke dorp tonen, de dorpjes waarnaar meestal wordt verwezen door cliŽnten. Na invullen van het formulier wordt gecontroleerd of de genoemde adresgegevens wel bestaan. Indien iets onduidelijk is, zal een aanvullend gesprek op mijn kantoor gehouden moeten worden, waarbij dan het referentiemateriaal zal worden geraadpleegd, mogelijk dat eerst een kaart wordt toegezonden met de vraag het eigen dorp daarop aan te duiden. Het is immers niet uit te sluiten dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. Daarna kan eerst een onderzoeksvraag worden gelanceerd, waarbij eerst het hukou-register zal worden geraadpleegd. Indien iemand niet geregistreerd staat, zal moeten worden gekeken of achtergebleven vrienden en/of kennissen nog wel geregistreerd staan.

Derde contra-expertise (augustus/september 2004):
In een reguliere procedure werd een mvv geweigerd omdat volgens berichten van de Nederlandse Ambassade de dochter niet de dochter zou zijn. Een Chinese vrouw wilde in verband met gezinsvorming naar Nederland komen. Daardvoor diende ze een aanvraag waarbij alle documenten werden overgelegd die werden verlangd en aan alle eisen werd voldaan.
Vervolgens werd haar gevraagd het geboortebewijs te overleggen. Ze had al een hukou overgelegd en een notariŽle akte, maar dat werd onvoldoende gevonden. Dus ging ze naar het ziekenhuis waar haar dochter geboren was en vroeg ze om zo'n een geboortebewijs. Dat werd aan haar verstrekt. Dat bracht ze naar de Ambassade en toen begonnen de problemen.
De Nederlandse Ambassade had een oude visum-aanvraag en daarbij zat een kopie van het oude paspoort. In dat paspoort stond een dochter met een iets anders luidende naam en ander geboortejaar. De Chinese had daar destijds niet veel aandacht aan besteed, want ze reisde toch alleen en wat maakt het dan uit.
Helaas blijkt dat nu een probleem. De Nederlandse Ambassade vroeg het Ministerie van Public Security omtrent de geldigheid van het hukou en het Ministerie van Health omtrent de geldigheid van het geboortebewijs. Vervolgens stellen ze geen antwoord te hebben gekregen van PS maar wel van Health. Die geeft aan dat het geboortebewijs tegen de geldende regels is afgegeven, want het verkeerde type is gebruikt. Voor de Ambassade was dit reden om aan te nemen dat moeder en dochter geen familie zijn. Alleen een mvv voor moeder werd afgegeven. Dochter zou dus achter moeten blijven.
Dochter wenste dat niet en diende vervolgens een tegenonderzoek (38 Kb, pdf) te starten. Dat resulteerde nu in opheldering van de materie, van officiŽle zijde (26 Kb, pdf) bevestigd. In 2003 was bij de vernieuwing van de registratie van persoonsgegevens (zoals die overal in China wordt doorgevoerd) de oude fout aan het licht gekomen en heeft men de volledige en juiste geboortedatum geregistreerd, alsmede de juiste spelling van de naam van de dochter ingevoerd. Alle documenten daarna bevatten dus de juiste gegevens.
Nu dus maar weer een nieuwe aanvraag indienen. Inmiddels is alles in orde en is de vrouw naar Nederland kunnen komen.