EHRM/HRC

 

Up

Internationale procedures

(last updated: 06 juli 2005)

Aangezien in Nederland het niet alleen steeds moeilijker wordt om je recht te krijgen als vreemdeling, maar het ook steeds vaker voorkomt dat de mensenrechten in gedrang komen, is de enige weg uit: het aanspannen van procedures voor internationale instanties.

Omdat het vaak moeilijk is om hiervan een goed overzicht te krijgen, probeer ik via deze website, deze pagina een beter inzicht te geven in de actuele stand van zaken. Enerzijds kan ik inzicht geven in een door mij gevoerde procedure waarbij allerlei aspecten aan bod komen, anderzijds probeer ik een totaal beeld te geven van zaken die momenteel aanhangig gemaakt zijn, in asielzaken, bij internationale instanties.

Eritrea, zaak aangespannen op 14 januari 2002, uitspraak gedaan op 5 juli 2005:
informatie/uitspraken/EHRM20050705_SAID_NETHERLANDS.pdf
De wijze van onderzoek in de Nederlandse asielprocedure wordt sterk op de korrel genomen. Zowel de IND, de Rechtbank als de Raad van State krijgen er van langs. Ook de concurring opinion van de Nederlandse rechter in deze zaak liegt er niet om. Uit deze zaak blijkt dat er minder bewijs nodig is dan vaak wordt gedacht en steeds meer bleek in de Nederlandse jurisprudentie. Het biedt perspectief en toont aan dat niet voor niets de route naar het Europees Hof is gevolgd. Wat nu met die zaken waar dat niet is geschied? Wellicht alsnog naar het mensenrechtencomitť?
Interessant detail is dat de informatie van het US Department of State door ťťn van de rechters niet als objectieve informatie wordt gezien. Wat zou men van de Nederlandse ambtsberichten vinden?

Iran, voorbeeld van procedure bij het Europees Hof (rule 39 van 3 maart 2003):
www.collet.nu/informatie/EHRMzaak.htm
Uitspraak d.d. 29 juni 2004, klacht afgewezen. Interessant is wel de overweging ten aanzien van de toetsing aan artikel 3 EVRM, die volgens het Hof altijd aan de actuele stand moet plaatsvinden, met andere woorden, hetgeen in deze zaak is geschied, in de AC-procedure en daarna op basis van 4:6 Awb niet meer naar de inhoud kijken, kan dus niet. (volledige tekst van de uitspraak, 763 Kb)

SomaliŽ, sinds kort ook onderwerp voor de rule 39:
Zie onderaan
Stand: Nederland moet vragen beantwoorden, zie ook: Rule39_3.pdf (219 Kb).
Ook Rechtbank Amsterdam wijst nu VOVO tegen uitzetting toe:
informatie/uitspraken/SomalieEHRM20040127.pdf (140 Kb)
De discussie doet echter veel stof opwaaien. Op Vluchtweb en op www.vajn.org is dit verder te volgen en het ťťn en ander zal ook nog wel in de vakbladen nader besproken worden. De houding van Nederland om in iedere zaak het weer tot uitzetting te laten komen, de niet-ontvankelijke dagvaarding voor een algeheel verbod, maakt dat iedere SomaliŽr steeds weer een risico loopt als die niet adequaat wordt bijgestaan. Gelet op de uitspraken van het EHRM mag nu toch wel worden aangenomen dat als erom gevraagd wordt, niet uitgezet mag worden. De houding van Nederland is dan ook in het algemeen niet goed te praten.

Afdeling over wie opvang moet regelen bij interim measure:
Over de ontvankelijkheid bij uitgeprocedeerden heeft de Afdeling nu weer een stapje teruggezet ten aanzien van 2002. In de recente uitspraak, in de Iraanse zaak zoals hiervoor genoemde, heeft de Afdeling nu bepaald dat de COA toch wel een besluit had moeten nemen, dus wel ontvankelijk. Dat in appel er verder geen grieven waren die tot vernietiging hebben geleid, staat even los van de thans toch wel als belangrijk aan te merken ambtshalve overweging waarbij de Afdeling zelf aangeeft terug te komen van haar eerder standpunt. (113 Kb, pdf)

Ook ten aanzien van medische problemen en PTSS zijn er ontwikkelingen te verwachten. Op een afzonderlijke pagina geef ik een voorbeeld van hoe zo iets in Nederland kennelijk kan mislopen: ptss.htm.

Indien iemand procedures bij een internationale instantie voert of daarmee bekend is, kan deze zulks aangeven door aan mij informatie te verstrekken (advocaat@collet.nu). Deze informatie zal dan in de chronologische volgorde van aanhangig maken, in de lijst worden opgenomen.

LIJST van aanhangig gemaakte procedures (voor zover bekend):

CAT Iran Bijna gelijktijdig met homosexuele partner gevlucht, deze partner in
2001-01-05 mr. U.H. Hansma Nederland om het leven gebracht, lijk naar Iran gestuurd op verzoek
3 AFV ongegrond Iraanse autoriteiten, toedracht derhalve bekend (zie NAV 03/192)
     
HRC Iran Rapportage Amnesty International, c.q. medische rapport AI
2002-7-30 mr. P.B.Ph.M. Bogaers ondergane folteringen, willekeurige arrestaties
7,9 IVBPR nog niet ingeschreven  
     
EHRM Irak in eerste procedure geen bewijs dat bescherming ontbreekt
2003-01-21 mr. M.A. Collet in tweede procedure verklaring lokale autoriteiten geen bescherming
2,3,6,13 EVRM Inadmissable 21/1/04 op basis van artikel 4:6 niet getoetst, gewone machtiging ipv authority
  Article 34 and 35: application did not comply with the requirements set out
     
EHRM Sierra Leone discussie over identiteit/nationaliteit, spreekt geen Krio
2003-02-17 mr. M.A. Collet daarom geen geloofwaardigheid, ondanks vele details
2,3,6,13 EVRM nog geen authority (moeder is nigeriaans, vandaar geen Krio)
     
EHRM Iran kopie bewijs in eerste procedure onvoldoende
2003-02-17 mr. M.A. Collet originelen en aanvullende bewijs in tweede procedure
2,3,6,13 EVRM Inadmissable 29/6/04 op basis van artikel 4:6 Awb niet getoetst
  Article 34 en 35: volledige inhoudelijke uitspraak gedaan op alle klachten.
     
EHRM Irak in eerste procedure geen bewijs, wel in tweede/derde procedure
2003-03-09 mr. M.A. Collet bewijs: actief voor buitenlandse organisatie en arrestatiebevel 1996
2,3,6,13 EVRM Inadmissable 29/8/03  
  Article 34 and 35: application did not comply with the requirements set out
     
EHRM Angola Man al in NL met VTV, nagereisde vrouw en kind afgewezen, want
2003-03-26 mr. J.J. Eizenga niet voldaan aan inkomenseis en huwelijk onvoldoende aangetoond.
3,8 EVRM Inadmissable 8/7/03 geen positieve verplichting, gezinsleven kan ook in Angola.
     
EHRM Iran fysieke en mentale sporen marteling, maar toedracht ongeloofwaardig
2003-04-24 mr. M.A. Collet AppŤl niet-ontvankelijk: adres niet expliciet genoemd in appŤlschrift.
2,3,6,13 EVRM Inadmissable 15/4/04 Niet alle rechtsmiddelen (goed) gebruikt, is vereiste voor EHRM.
     
EHRM Colombia niet in vergevorderd stadium AIDS, niet direct levensbedreigend
2003-04-25 mr. R. Bosma in Colombia behandeling niet tijdig en onbetaalbaar
3 EVRM   verklaring AMZ Amsterdam staken behandeling binnen 1 jaar fataal
     
HRC Iran  
2003-5-30 mr. P.B.Ph.M. Bogaers  
6,7,8,9,10,18 IVBPR    
     
EHRM SyriŽ eerste asielprocedure ongeloofwaardig, 4:6 Awb tegengeworpen
2003-06-27 mr. B.W.M. Toemen in tweede procedure: (kopie) van bewijs, een vonnis, niet onderzocht
3 EVRM Inadmissable 10/2/04  
  Article 34 and 35: application did not comply with the requirements set out
     
EHRM DRC 2e asielverzoek, beroep gegrond, hoger beroep IND gegrond
2003-09-15 mr. N.J.A. Hennipman volgens afdeling geen nova (rechtszaak in Kinshasa ivm politieke
3 EVRM Inadmissable activiteiten, bewijsstukken o.a. via advocaat in DRC)
  Article 34 and 35: did not disclose any appearance of a violation....
     
EHRM Iran Dublin claim (visum-Griekenland) ťťn gezinslid rest in Nederland
2003-11-08 mr. M.A. Collet Ontkenning visum door asielzoekster, geen bewijzen door overheid
3,8,13 EVRM   Gezin altijd samen geleefd, vader en broers erkend vluchteling
     
EHRM Rwanda Activiteiten in Nederland geen voortzetting eerdere activiteiten. De
2003-11-12 mr. M.A. Collet risico's van aangifte bij Rwanda-Tribunaal ivm moord op twee broers
2,3,6,13 EVRM Inadmissable komen voor eigen rekening (volgens de Rechtbank in Nederland)
  Article 34 and 35: did not disclose any appearance of a violation..
     
EHRM SomaliŽ Uitzetting naar Kenia, wel of niet dreigende refoulement
2004-01-15 mr. L.B. Vellenga Zit vast in Grenshospitium, betreft 2e asielverzoek. Onduidelijkheid
3,5,13 EVRM tekst rule 39 15/1/04 over status van persoon die paspoorten verstrekt...

RULE 39!

rule 39 verlengd verzoekschrift rule 39 EHRM (91 Kb)
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-01-15 mr. P.J. Schuller  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 15/1/04  

RULE 39!

   
     
EHRM SomaliŽ Uitzetting naar Abu Dhabi, wel of niet dreigende refoulement?
2004-01-21 mr. M.J.A. Leijen Op 14-12-2003 asiel aangevraagd, vestigingsalternatief volgens IND.
3,5,13 EVRM tekst rule 39 21/1/04 Minderheid, geen bescherming van clan mogelijk, was al slachtoffer.

RULE 39!

vragen EHRM aan NL verzoekschrift rule 39 EHRM (219 Kb)
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-01-29 mr. A.A.W.A. Vissers  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 30/1/04  

RULE 39!

   
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-01-30 mr. L.M. Zuidhoek  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 30/1/04  

RULE 39!

   
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-02-25 mr. L.B. Vellenga  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 26/2/04  

RULE 39!

   
     
EHRM Polen VTV ingetrokken, vorige advocaat was geschorst en heeft geen enkel
2004-04-12 mr. M.A. Collet rechtsmiddel ingesteld, post kwam na jaar bij moeder en kinderen.
3,8,6,13 EVRM   In vervolgprocedure ondanks beroep erop geen afweging 8 EVRM.
     
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-04-22 mr. H.B. Boogaart  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 23/4/04  

RULE 39!

   
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-04-29 mr. H.P. Ruysink  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 29/4/04  

RULE 39!

   
     
EHRM SomaliŽ idem
2004-04-29 mr. L.B. Vellenga  
3,5,13 EVRM tekst rule 39 29/04/04  

RULE 39!

   
     
EHRM SomaliŽ idem, maar EHRM motiveert beslissing rule 39: The President had
2004-04-29 mr. J.A. Tegenbosch regard to the current situation in northern Somalia and in particular to
3,5,13 EVRM tekst rule 39 3/5/04 the absence of an effective public authorithy capable of providing

RULE 39!

  protection to the applicant, who submits that he belongs to a minority
    and that he has no family or clan ties in northen Somalia.
    The President further noted that there was no guarantee that the
    applicant would be admitted to northern Somalia.
     
EHRM Iran/RoemeniŽ Iraanse man destijds afgestudeerd in RoemeniŽ, mocht er niet meer
2004-05-07 mr. M.A. Collet blijven, vrouw en kinderen Roemeens, konden en wilden niet naar Iran.
2,3,6, 8,13 EVRM   In Nederland asiel (1999), 8 EVRM nvt, is Roemeens probleem.
     
     
EHRM Iran Originele dagvaarding overgelegd, kon niet op echtheid worden onder
2004-9-19 mr. M.A. Collet zocht vanwege ontbreken referentiemateriaal, dus geen nieuw feit.
3,13 EVRM   Artikel 4:6 Awb staat ter discussie.
     
     
EHRM Iran Originele getuigenverklaringen ingebracht, niet objectief, dus geen
2004-9-19 mr. M.A. Collet nieuw feit volgens de IND. Artikel 4:6 Awb staat hier ter discussie.
3,13 EVRM    
     
     
EHRM Iran Indivueel ambtsbericht, dagvaarding komt wat lay-out niet overeen met
2004-11-19 mr. M.A. Collet bekende exemplaren. Kreeg geen voldoende inzage in onderliggende
3, 13 EVRM   stukken, daarom geen eerlijk proces, geen effectief rechtsmiddel.
    Macht van de ambtsberichten staat hier ter discussie.
     
EHRM Liberia Alsnog geboortebwijs weten in te brengen, aan echtheid wordt niet
2005-2-6 mr. M.A. Collet getwijfeld, maar toch geen nieuw feit, want kon ook eerder aldus IND
3, 13 EVRM   Eerdere nationaliteitscheck maakte hem non-Liberian.
    Artikel 4:6 en nationaliteitsonderzoek staan ter discussie
     
EHRM SyriŽ Kopie vonnis 10 jaar gevangenisstraf wegens lidmaatschap verboden
2005-2-28 mr. N.J.A. Hennipman partij. Nu authenticiteit niet kan worden vastgesteld (want kopie), geen
3, 6, 13 EVRM   nieuw feit in de zin van 4:6 Awb. Twee broers in '97 en '99 wel erkend.
    Artikel 4:6 staat ter discussie.
     
EHRM Iran CliŽnte heeft overspel gepleegd, schoonouders hebben al getuigd. De
2005-2-28 mr. M.A. Collet politie heeft cliŽnte met "vriend" betrapt, zij was in onderkleding. De
2, 3, 8, 13 EVRM   Rechter volgt ambtsbericht: geen 4 ooggetuigen, dus kan niet worden
    veroordeeld, dus geen gevaar voor schending 3 EVRM.
     

Aanvullingen of correcties op deze lijst? Mail : advocaat@collet.nu